Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
28 maja 2020

Wytyczne w zakresie konsultacji dla uczniów ZSP

Zarządzenie wewnętrzne

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

z dnia 27.05.2020r.

 

w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć z uczniami – konsultacje, zajęcia praktyczne i egzaminy.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z 20.03.2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U poz. 493).

                                                                                         § 1

Zarządzam, co następuje:

1. Wprowadza  się wytyczne w zakresie organizacji zajęć z uczniami – konsultacje, zajęcia praktyczne i egzaminy.

                                                                                         § 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Do wiadomości wszyscy nauczyciele.

 

Wytyczne w zakresie organizacji zajęć z uczniami – konsultacje , zajęcia praktyczne i egzaminy.

 W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami

1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z młodzieżą od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

2. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.

Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.

3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć  młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia , z zachowaniem  odstępu pomiędzy uczestnikami 1,5m

Zaleca się często myć ręce (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

4. Zaleca się regularnie myć lub dezynfekować, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).

 5. Zaleca się informowanie  młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust.

6. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb młodzieży.

7. Sala lub pracownia, w której przebywa młodzież powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.

 Przydatne instrukcje:

- mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 

Prowadzenie zajęć w ramach konsultacji i zajęć praktycznych w PCEZ :

1. W konsultacjach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, która jest objęta kwarantanną lub izolacją albo mających objawy choroby zakaźnej.

2.Konsultacje prowadzą nauczyciele w pomieszczeniach dydaktycznych, przydzielonych w organizacji pracy placówki.

3.Konsultacje odbywają się w godzinach 9:00-13:00, od poniedziałku do piątku

4. Należy zapewnić środki ochrony indywidualnej  dla prowadzących zajęcia (maski, rękawiczki.

5. Należy przestrzegać wskazywane odległości pomiędzy uczestnikami zajęć oraz przeznaczoną przestrzeń na jednego uczestnika zajęć (max. 1-10 uczestników).

6. Należy podczas tych zajęć pamiętać o  zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:

a) higieny rąk (mycie i dezynfekcja)

b) higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), - uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

a) przed i po kontakcie z młodzieżą,

b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem

c) po usunięciu środków ochrony osobistej

Zalecenie, uczestnik zajęć lub konsultacji  nie przychodzi na zajęcia z  biżuterią:

a) na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, - zapewnienie środków czystości  oraz przy wejściu  środków do dezynfekcji, -

 b) w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie  młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości

 - czynności mycia i dezynfekcji rąk podczas styczności z materiałami lub urządzeniami podczas zajęć

7. Podczas konsultacji lub zajęć  obowiązuje zakaz korzystania z telefonów oraz spożywania posiłków.

 8. Poinformowanie na pierwszym spotkaniu z   młodzieżą o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

9.Regularne wietrzenie pomieszczeń.

 10.Po zajęciach lub w trakcie zajęć (jeśli następuje zmiana stanowisk) należy przeprowadzić  dezynfekcję  używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.

W szczególności ważne jest: − regularne czyszczenie powierzchni wspólnych np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do używanego podczas zajęć. − dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurka i stolików/ławek, klawiatury i myszki, włączników świateł, urządzeń i innego wyposażenia stosowanego podczas zajęć.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

 11.W przypadku stwierdzenia podejrzenia u uczestnika konsultacji lub prowadzonych zajęć, zarażenia się wirusem, należy niezwłoczne podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontakt telefoniczny z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

Czynności przed rozpoczęciem zajęć konsultacji

1.       Uczestnicy zajęć oczekują na zajęcia w maseczkach przy zachowanym odstępie co najmniej 2 m od kolejnego uczestnika.

2.       Uczestnik  przychodzi  na zajęcia w wyznaczonych godzinach.

3.       Nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia wychodzi i przeprowadza rozmowę z uczestnikiem dotyczącą jego stanu zdrowia oraz dowiaduje się czy rodzina nie przebywa na kwarantannie lub nie miał on kontaktu z osobą zarażoną,

4.       Prowadzący zajęcia dokonuje pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć, w przypadku odmowy uczestnik zajęć nie może być dopuszczony w ich uczestniczeniu.

5.       Uczestnik w maseczce dezynfekuje ręce i wchodzi do określonej przez prowadzącego Sali i zajmuje wskazane miejsce.

Podczas zajęć

1.       Prowadzący wskazuje w którym czasie uczestnik zajęć może zdjąć maseczkę,

2.       Uczestnik zajęć nie przemieszcza się w Sali zajęć bez zgody prowadzącego.

3.       Podczas zajęć należy przestrzegać procedur sanitarnych opisanych wcześniej.

4.       Uczestnik zajęć nie przestrzegający zasad zostaje poproszony o opuszczenie zajęć o czym należy poinformować niezwłocznie rodzica ucznia niepełnoletniego i polecić rodzicowi odebranie uczestnika zajęć, natomiast on sam czeka na zewnątrz Sali w której były prowadzone zajęcia.

Po zajęciach uczniowie zakładają maseczki, dezynfekują ręce i opuszczają teren placówki.

Rekrutacja RolnikPoprzedni
PodziękowaniaNastępny
Udostępnij wpis: Facebook Twitter Linkedin E-mail

zobacz również

Informacji o rekrutacji do Szkoły Branżowej II stopnia
28 lipca 2023

Informacji o rekrutacji do Szkoły Branżowej II stopnia

Informujemy że z powodu zbyt małej ilości chętnych Szkoła Branżowa II stopnia nie zostanie otwarta w roku szkolnym 2023/2024.
więcej
Rekrutacja - SB II stopnia
8 maja 2023

Rekrutacja - SB II stopnia

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA PRZY POWIATOWYM  CENTRUM  EDUKACJI  ZAWODOWEJ W BYTOWIE
więcej
KKZ ROLNIK
21 kwietnia 2023

KKZ ROLNIK

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE ROLNIK W POWIATOWYM  CENTRUM  EDUKACJI  ZAWODOWEJ W BYTOWIE
więcej

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl