Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Misja Placówki

Misją naszego centrum jest praca opierająca się na takich wartościach jak mądrość, uczciwość, odpowiedzialność.

Mądrość

rozumiemy jako zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez wysoki poziom nauczania i możliwość rozwijania zainteresowań uczniów i słuchaczy.

Uczciwość

rozumiemy jako obiektywne traktowanie uczniów i słuchaczy.

Odpowiedzialność

rozumiemy jako podejmowanie działań na rzecz kształtowania i wychowania młodego człowieka w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz przygotowanie go do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Ponadto do misji naszego centrum zaliczamy przygotowanie uczniów do uzyskania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy, dające uczniom zasób wiedzy umożliwiający dalszy rozwój wspomnianych kompetencji zawodowych, ich modyfikowanie i doskonalenie.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl