Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Historia PCEZ w Bytowie

wrzesień 1947

Zespół Szkół Zawodowych w Bytowie powstał we wrześniu 1947 roku. Szkoła o takim profilu nie mogła skutecznie funkcjonować bez warsztatów praktycznej nauki zawodu. 16 czerwca 1948 roku oficjalnie otwarto Warsztaty Szkolne. Udało się to dzięki wspaniałomyślności organizatora szkoły Pana Jerzego Wiktorowicza, który nieodpłatnie dla szkoły udostępnił prywatne warsztaty. Do roku szkolnego 1949/50 kierownikiem i jedynym nauczycielem zawodu był ich dobroczyńca J. Wiktorowicz. Dopiero od tego okresu kadra instruktorska stopniowo się zwiększała.

Pierwsze maszyny zakupione zostały za pieniądze ze sprzedaży własnych wyrobów. Materiały do ćwiczeń uczniowie pozyskiwali często zbierając złom z gruzów. Z czasem praca w warsztatach była coraz bardziej usprawniana. Praca w warsztatach z roku na rok układała się coraz lepiej, nabierano wprawy, bogacono warsztaty w maszyny i nowoczesne narzędzia. Z roku na rok tworzono nowe działy warsztatowe i modernizowano istniejące.

Asortyment produkcji i usług od początku istnienia warsztatów zmieniał się w zależności od posiadanych środków produkcyjnych warsztatów i sytuacji gospodarczej kraju i terenu. Przyjmowane do produkcji wyroby zapewniały coraz lepszą realizację programu nauczania oraz pozwalały przystosować uczniów do warunków pracy w normalnym zakładzie produkcyjnym.Pierwotnie produkowano narzędzia ręczne przechodząc stopniowo w produkcję wyrobów przemysłowych w ramach kooperacji z różnymi firmami, głównie z Pomorza.

1948-1968

W ciągu dwudziestu lat (1948-1968) na ogólną liczbę absolwentów tj. 1370, przeszkolono w Warsztatach Szkolnych 736 ślusarzy, 24 tokarzy, 26 hydraulików, 30 mechaników maszyn rolniczych. Łącznie zawód otrzymało 816 osób w tym 11 dziewcząt.Młodzież swymi umiejętnościami wykazywała się mi. w czynach społecznych, wraz z nauczycielami wykonali mnóstwo pożytecznych usług od melioracyjnych począwszy poprzez wykończenia wnętrz po ozdoby metaloplastyczne tj. wieszaki, kwietniki czy szyldy.

Lata 70

W latach siedemdziesiątych naukę kontynuowało prawie pół tysiąca uczniów. Zajęcia odbywają się na dwie zmiany, do pracy przyjęto grupę młodych absolwentów Pedagogicznego Studium Technicznego, którzy wnieśli nową myśl metodyczną do pracy z uczniami. Warsztaty mocno inwestowały nie tylko w maszyny, ale także rozbudowę pomieszczeń min. oddano do użytku budynek dla administracji, dwa działy szkoleniowe, przeprowadzono malowanie działów szkoleniowych, zmodernizowano sieć centralnego ogrzewania itp. Nowe procesy technologiczne spowodowały nie tylko oszczędności materiałowe, ale także wysoką jakość produktów. Warsztaty zapracowały na solidną markę, także przez gospodarność. Wyszkoleni absolwenci bez trudy znajdowali zatrudnienie w lokalnych firmach. W tym czasie warsztaty kooperowały z wieloma poważnymi firmami takimi jak słupska „Kapena”, stocznia „Wisła” czy koszalińska „Fabryka Urządzeń Budowlanych”.

1979-1985

Lata 1979-1985 to okres kontynuacji szkoleniowej Warsztatów Szkolnych w zawodach ślusarz-mechanik, tokarz, mechanik - kierowca pojazdów samochodowych, mechanik maszyn rolniczych oraz poszerzenie specjalności o krawiectwo lekkie w roku 1982, wymagało to stworzenie od podstaw pracowni krawieckich i wyposażenie ich w nowoczesne maszyny. W 1985 roku przygotowano nowe pomieszczenie dla umieszczenia gilotyny, którą zakupiono od jednego z bytowskich zakładów pracy. W tym roku pokryto również papą wszystkie obiekty warsztatów. Lata osiemdziesiąte to też czas zmian kadrowych. Na miejsce doświadczonej kadry fachowców ( R. Szutowicz, Zb. Piotrowicz J. Januszewski, W. Szymlek, J. Kikcio czy M. Luzak), którzy niejednokrotnie tworzyli podwaliny pod rozwój Warsztatów, początkowo jako uczniowie a później instruktorzy do pracy pozyskany został młody zespół nauczycieli (P. Wicher czy A. Medwid), którzy przejęli trudne dzieło szkolenia i wychowania młodzieży

 

Lata 80-90

Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpiły zmiany w kraju i w związku z przejściem gospodarki na system rynkowy nastąpiła utrata prawie wszystkich kooperantów. Warsztaty borykały się z trudnościami finansowymi, brakiem zamówień, wolnymi mocami przerobowymi. Taka sytuacja zmusiła kierownictwo do reorganizacji pracy w warsztatach oraz ograniczenie administracji. Zaczęła się walka o klienta i rynek zbytu. Poszukiwania powoli przyniosły efekty i na początku lat dziewięćdziesiątych Warsztaty nawiązały współpracę z Zakładem Handlu „Talex” z Borzytuchomia, dla którego zaczęto produkować coraz to szerszy asortyment części zamiennych do kosiarki rotacyjnej (łącznie ok. 30 pozycji części zamiennych). Dzięki współpracy z firmą „Talex” Warsztaty Szkolne przetrwały na rynku produkcyjnym mogąc dalej szkolić młodzież. Duża konkurencyjność na rynku producentów zmusiła kadrę do poszukiwań nowych form finansowania i zdobywania funduszy na działalność szkoleniową Warsztatów. Jedną z takich form była modernizacja stanowisk spawalniczych i organizowanie kursów na uprawnienia spawalnicze. Od roku 1998 posiadają Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy po kursach podstawowych.

Przełom XX i XXI wieku

Przełom XX i XXI wieku to czas przejęcia przez samorząd powiatowy szkół ponadpodstawowych, to czas nowych, trudnych wyzwań dla kierownictwa i kadry warsztatów. Załamała się płynność finansowa, wzrosły koszty utrzymania obiektów i kadry, zmniejsza się cyklicznie liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu w warsztatach a tym samym zmniejsza się wartość produkcji i usług. W roku 2001 po raz pierwszy od wielu lat warsztaty zakończyły rok bilansowy niewielką stratą. W tym roku przeprowadzono ze środków budżetowych Starostwa remont kapitalny dachu nad budynkiem szkoleniowo- produkcyjnym oraz remonty bieżące pozostałych dachów budynków warsztatów.Stojąc przed alternatywą likwidacji warsztatów, podjęto trudne decyzje zmniejszenia zatrudnienia w gronie pracowników administracji i obsługi.

2002-2005

Rok 2002 to rok wzmożonej walki o przetrwanie warsztatów i zdobycie nowych rynków zbytu, która zakończyła się dzięki zaangażowaniu całej kadry warsztatów, młodzieży i dyrekcji szkoły- pełnym powodzeniem.Kierownictwo warsztatów wraz z dyrekcją szkoły czyni starania o przekształcenie warsztatów z gospodarstwa pomocniczego w jednostkę finansowaną głównie z budżetu. Rok 2003 to rok dynamicznego wychodzenia z kryzysu finansowego, który zakończył się prawie 16 tysięcznym zyskiem, który przeznaczono na zakup pieca miałowego.

15 grudnia 2003 roku Zarząd Powiatu Bytowskiego wyraził zgodę na przekształcenie warsztatów szkolnych w Pracownię Praktycznej Nauki Zawodu ZSZ w Bytowie i upoważnił dyrektora szkoły do dokonania przekształceń, co nastąpiło od 1 lipca 2004 roku. W tymże roku zakupiono dwie nowoczesne spawarki do spawania metodą 135 i 141, co pozwoliło rozszerzyć ofertę szkoleń w tym zakresie. PPNZ działająca w strukturze ZSZ w Bytowie w dalszym ciągu kontynuowała działalność szkoleniową i produkcyjną, co pozwoliło na wypracowanie dodatkowych środków na remonty pomieszczeń Pracowni i szkoły, mi. przeprowadzono remont kapitalny sanitariatów i umywalni, ocieplono część ścian w budynkach Pracowni.

Mając na uwadze dobro młodzieży kierownictwo pracowni i dyrekcja szkoły podjęło działania w celu stworzenia na bazie obiektów pracowni nowej jednostki budżetowej, zajmującej się kształceniem praktycznym uczniów i teoretycznym dokształcaniem zawodowym uczniów klas wielozawodowych. Działania te przyniosły pozytywny efekt i w dniu 28 kwietnia 2005 roku Rada Powiatu Bytowskiego podjęła uchwały o utworzeniu Bytowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bytowie przy ulicy Młyńskiej 8.

Pierwszym i jedynym dyrektorem BCKP został Piotr Wicher a ODiDZ Romuald Wiczk. Była to sytuacja tymczasowa, gdyż powołując te jednostki w zamyśle była już decyzja o ich połączeniu w zespół placówek oświatowych. W tym czasie również rozszerzono swoją działalność o kolejne rodzaje kursów dokształcających dla dorosłych.

Kierownicy Warsztatów Szkolnych

od 16.06.1948 roku do 30.06.2004 roku:

 1. Wiktorowicz Jerzy (16.06.1948-31.08.1950 r.)
 2. Grętkiewicz Bogdan (1.09.1950-30.11.1950 r.)
 3. Makowiecki Stanisław (1.12.1950-15.07.1951 r.)
 4. Woronkowicz Jan (16.07.1951-31.01.1955 r.)
 5. Pietrzykowski Zbigniew (01.04.1955-30.06.1956 r.)
 6. Szymczak Teodor (1.09.1956-26.04.1958 r.)
 7. Lewandowski Paweł (1.05.1958-31.08.1958 r.)
 8. Piotrowicz Zbigniew (1.09.1958 r.-30.09.1963 r.)
 9. inż. Szutowicz Romuald (1.10.1963-31.08.1984 r.)
 10. mgr inż. Witkowski Józef (1.09.1984-31.01.1991 r.)
 11. Czesław Janke (01.02.1991-31.08.1999 r.)1
 12. mgr Piotr Wicher ( 01.09.1999-30.06.2004)

2005-2006

29 września 2005 roku Rada Powiatu Bytowskiego podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2006 roku POWIATOWGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BYTOWIE, w skład którego weszły: Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytowie i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bytowie. Pierwszym dyrektorem Centrum został Piotr Wicher.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie jest w prostej linii kontynuatorem bogatych, blisko sześćdziesięcioletnich tradycji kształcenia praktycznego w warsztatach szkolnych, pracowni PNZ i BCKP oraz zaczyna dopisywać nowe do swej działalności.

2008-2017

   W latach 2008-2017 następuje dynamiczny rozwój placówki. Wyremontowano dachy obiektów, ocieplono ściany oraz wymieniono wszystkie drzwi i okna na plastikowe. Również wewnątrz obiektów zmodernizowano instalację co i elektryczną wszystkich pracowni pomieszczeń administracji.

  W roku 2010 przedłużono o kolejne 5 lat zadanie kierowania placówką Piotrowi Wicher, który wygrał konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Bytowskiego. W latach 2010-2017 utworzono nowe pracownie zajęć praktycznych: pracownię samochodową, pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz zmodernizowano pracownię spawalnictwa, pracownię obrabiarek i pracownię obróbki ręcznej. Dokonano również zakupu wielu nowoczesnych urządzeń do realizacji procesu dydaktycznego i szkoleniowo-produkcyjnego: 2 tokarki konwencjonalne z odczytem cyfrowym, tokarka CNC DIGIMA, zestawy panelowe i symulacyjne, wiertarko-frezarka z odczytem cyfrowym, tablica interaktywna, laptopy i tablety, urządzenia spawalnicze do wykonywania złączy w różnych metodach spawania oraz telewizory LCD, rzutniki i wiele innego, drobnego sprzętu. Stworzono również od podstaw 3 pracownie realizacji teoretycznych zajęć zawodowych. W roku 2015 narodziła się dalekosiężna myśl wybudowania od podstaw nowych obiektów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie. W tymże roku w organie prowadzącym powołano nieformalny zespół, w skład którego wszedł również dyrektor centrum, który prowadził początkowe prace, związane z opracowaniem koncepcji nowego centrum. Prace te zakończyły się pełnym sukcesem i wiosną 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu i podpisaniu umowy z powiatem bytowskim.     W międzyczasie, tj. w 2015 roku Zarząd Powiatu powierzył bez postępowania konkursowego dotychczasowemu dyrektorowi Piotrowi Wicher dalsze pełnienie obowiązków, do 31 sierpnia 2017 r. Nasi przedstawiciele na przestrzeni lat uczestniczyli również w Konferencjach Spawalniczych i Targach EXPO-WELDING w Sosnowcu, gdzie zapoznawali się z najnowszymi trendami techniki i nawiązywali nowe kontakty, które owocowały wizytami przedstawicieli producentów i wystawców w naszej placówce.

 2017-2019

     Wiosną 2017 roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora centrum, który wygrał Piotr Wicher i Zarząd Powiatu Bytowskiego powierzył mu zadanie kierowania placówką na następne 5 lat. Po zakończeniu prac koncepcyjnych i projektowych we wrześniu 2017 roku rozpoczęto budowę nowych obiektów centrum przy ulicy Wybickiego 4. Prace w expressowym tempie wykonywała firma „KAMEX” i 7 października 2019 r. nastąpiło uroczyste oddanie obiektu do użytku i natychmiast przystąpiliśmy do przygotowania pomieszczeń na przyjęcie uczniów i słuchaczy. 4 listopada 2019 roku pierwsi uczniowie i słuchacze rozpoczęli zajęcia lekcyjne w nowych salach i pracowniach, które wyposażono w nowoczesny sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i szkoleniowy. W nowym obiekcie znajdują się trzy pracownie do realizacji teoretycznych przedmiotów zawodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownia CNC, pracownia drzewna, pracownia technik spawalniczych, pracownia maszyn konwencjonalnych, pracownia obróbki plastycznej , pracownia budowlana, pracownia obróbki ręcznej, pracownia metrologii i montażu , pracownia samochodowa z czterema stanowiskami oraz sala doradztwa zawodowego. W grudniu 2019 roku zakończono wyposażanie pracowni centrum w sprzęt dydaktyczno-szkoleniowy i w rok 2020 wkroczyliśmy z nowymi nadziejami i wyzwaniami, które pozwolą na dalszy rozwój placówki dla dobra nie tylko szkolnictwa zawodowego, ale również dla dynamicznego rozwoju kształcenia ustawicznego w regionie.

LATA 2020-2021

   W styczniu 2020 roku firma KAMEX definitywnie zakończyła kompleksowe wyposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny i mogliśmy zacząć realizację procesu dydaktycznego, wykorzystując do tego celu komplet nowoczesnego sprzętu i urządzeń. Niestety, w połowie marca nastąpiło zawieszenie zajęć dydaktyczno-szkoleniowych z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego na ternie Polski. Spowodowało to początkowo pewne zakłócenia w pracy placówki, wynikające ze specyfiki jej pracy. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli oraz pracowników udało nam się zorganizować tak pracę , aby strata dla uczniów i słuchaczy były jak najmniejsze. Już w trzeciej dekadzie marca uruchomiliśmy dla uczniów i słuchaczy nauczanie zdalne, które pozwoliło na realizację podstawy programowej zarówno w przypadku zajęć praktycznych jak i kursach teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników. W czerwcu 2020 roku po raz pierwszy w nowych obiektach zorganizowaliśmy praktyczną część egzaminu z przygotowania zawodowego dla uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz technikum mechanicznego i technikum pojazdów samochodowych.

 Mimo wielu obaw i wątpliwości 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a 7 września przyjęliśmy ponad 100 młodocianych pracowników na 4 tygodniowy turnus teoretycznego dokształcania zawodowego w trybie stacjonarnym, zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa związane z COVID-19.  Również we wrześniu 2020 roku 41 słuchaczy rozpoczęło kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.04. Niestety już od połowy października 2020 roku musieliśmy ponownie przejść na naukę zdalną. We wrześniu dotarła do nas znakomita wiadomość o przyznaniu przez MEN na doposażenie pracowni 255 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni samochodowych oraz niezbędnego wyposażenia do pracowni drzewnej i tworzonej od podstaw pracowni metrologii i montażu. W roku 2020 przeszkoliliśmy na kursach teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ponad 1000 słuchaczy ( o 391 więcej niż w roku 2019). W kursach uczestniczą uczniowie ze szkół branżowych I stopnia z powiatu bytowskiego, kościerskiego, kartuskiego, lęborskiego, chojnickiego oraz z powiatu sochaczewskiego i Radzymina w województwie mazowieckim. Świadczy to o wysokim prestiżu naszej placówki nie tylko w środowisku lokalnym ale również poza jego granicami. Niestety w rok 2021 weszliśmy ponownie z kształceniem zdalnym na kursach teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników, natomiast kształcenie praktyczne z przerwami realizowane było w formie stacjonarnej. W czerwcu i lipcu już po raz drugi organizowaliśmy egzaminy praktyczne, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ślusarz i technik pojazdów samochodowych dla uczniów i młodocianych pracowników z Bytowa i Bobolic w województwie zachodniopomorskim. W związku ze złożeniem przez pierwszego i wieloletniego dyrektora oraz współorganizatora placówki w obecnym kształcie -Piotra Wicher wniosku o przejście z dniem 29 października 2021 r.- po 44 latach pracy, w tym 33 lata w szkolnictwie zawodowym- na emeryturę, zaistniała konieczność wyboru w drodze konkursu kandydata na nowego dyrektora placówki, którym został dotychczasowy nauczyciel przedmiotów zawodowych Jan Kamiński. Po uzyskaniu akceptacji Zarządu Powiatu z dniem 29 października 2021 roku obejmie on stanowisko dyrektora. We wrześniu 2021 roku rozpoczęliśmy rok szkolny w systemie stacjonarnym zarówno w zajęciach praktycznych jak i kursach teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników. Również po raz kolejny 41 słuchaczy rozpoczęło kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik w zakresie kwalifikacji ROL.04. W kursie uczestniczą słuchacze z kilku województw, mi. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Ciekawostką jest udział w kursie znanego aktora Rafała Mohra. 22 października 2021 roku w obecności władz powiatu i zaproszonych gości uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora Piotra Wicher. 28 października 2021 roku w naszej placówce odbyły się ćwiczenia taktyczne jednostek państwowej i ochotniczej straży  pożarnej, w których wzięli udział również nauczyciele, pracownicy , uczniowie i słuchacze naszej placówki. Dzień ten był również ostatnim dniem pracy dyrektora Piotra Wicher. 29 października za sterem kierowania placówką stanął nowy dyrektor Jan Kamiński.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl