Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA PRZY PCEZ W BYTOWIE

Do szkoły przyjmowani są uczniowie poprzez osobiste zapisy  w sekretariacie centrum.

Nauka jest całkowicie bezpłatna i prowadzona w systemie zaocznym – zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu w  sobotę i niedzielę od godziny 8:00 do godz. 16:00.

Branżowa Szkoła II stopnia w Bytowie  kształci w zawodach:

  Zapraszamy absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od  roku szkolnego 2012/2013.

   Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i można w niej uczyć się w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną ze szkołą branżową I stopnia tzn. kwalifikacje ze szkoły I stopnia muszą być spójne z kwalifikacją II stopnia. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

    Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

   Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Absolwenci szkoły branżowej II stopnia otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości co absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum.

Kandydaci składają w szkole następujące dokumenty:

   

HARMONOGRAM REKRUTACJI.

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia 

   wraz z dokumentami                                                                    -   do 24 czerwca 2022 r.

2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II

   stopnia o świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia,

  zaświadczenie o zawodzie nauczanym  szkole branżowej I stopnia

  lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada

  pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w

 branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o

przyjęcie                                                                                         – od 30 czerwca 2022 r

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów

    potwierdzających spełnienie przez kandydata poświadczonych

    w zaświadczeniach i oświadczeniach                                          -  na bieżąco                 

4.Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku

   przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- do 26 sierpnia 2022 r. godz. 12.00

5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i

   kandydatów nieprzyjętych                                      - 29 sierpnia 2022 rgodz. 14.00

6.Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc           -do 16 września 2022 r.

Pobierz pliki

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl