Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA PRZY PCEZ W BYTOWIE

Do szkoły przyjmowani są uczniowie poprzez osobiste zapisy  w sekretariacie centrum.

Nauka jest całkowicie bezpłatna i prowadzona w systemie zaocznym – zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu w  sobotę i niedzielę od godziny 8:00 do godz. 16:00.

Branżowa Szkoła II stopnia w Bytowie  kształci w zawodach:

  Zapraszamy absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od  roku szkolnego 2012/2013.

   Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i można w niej uczyć się w zawodzie, który ma kwalifikację wspólną ze szkołą branżową I stopnia tzn. kwalifikacje ze szkoły I stopnia muszą być spójne z kwalifikacją II stopnia. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

    Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

   Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Absolwenci szkoły branżowej II stopnia otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości co absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl