Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
28 maja 2020

Wytyczne w zakresie konsultacji dla uczniów ZSP

Zarządzenie wewnętrzne

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

z dnia 27.05.2020r.

 

w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć z uczniami – konsultacje, zajęcia praktyczne i egzaminy.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z 20.03.2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U poz. 493).

                                                                                         § 1

Zarządzam, co następuje:

1. Wprowadza  się wytyczne w zakresie organizacji zajęć z uczniami – konsultacje, zajęcia praktyczne i egzaminy.

                                                                                         § 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Do wiadomości wszyscy nauczyciele.

 

Wytyczne w zakresie organizacji zajęć z uczniami – konsultacje , zajęcia praktyczne i egzaminy.

 W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami

1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z młodzieżą od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

2. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.

Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.

3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć  młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia , z zachowaniem  odstępu pomiędzy uczestnikami 1,5m

Zaleca się często myć ręce (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

4. Zaleca się regularnie myć lub dezynfekować, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).

 5. Zaleca się informowanie  młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust.

6. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb młodzieży.

7. Sala lub pracownia, w której przebywa młodzież powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.

 Przydatne instrukcje:

- mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 

Prowadzenie zajęć w ramach konsultacji i zajęć praktycznych w PCEZ :

1. W konsultacjach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, która jest objęta kwarantanną lub izolacją albo mających objawy choroby zakaźnej.

2.Konsultacje prowadzą nauczyciele w pomieszczeniach dydaktycznych, przydzielonych w organizacji pracy placówki.

3.Konsultacje odbywają się w godzinach 9:00-13:00, od poniedziałku do piątku

4. Należy zapewnić środki ochrony indywidualnej  dla prowadzących zajęcia (maski, rękawiczki.

5. Należy przestrzegać wskazywane odległości pomiędzy uczestnikami zajęć oraz przeznaczoną przestrzeń na jednego uczestnika zajęć (max. 1-10 uczestników).

6. Należy podczas tych zajęć pamiętać o  zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:

a) higieny rąk (mycie i dezynfekcja)

b) higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), - uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

a) przed i po kontakcie z młodzieżą,

b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem

c) po usunięciu środków ochrony osobistej

Zalecenie, uczestnik zajęć lub konsultacji  nie przychodzi na zajęcia z  biżuterią:

a) na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, - zapewnienie środków czystości  oraz przy wejściu  środków do dezynfekcji, -

 b) w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie  młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości

 - czynności mycia i dezynfekcji rąk podczas styczności z materiałami lub urządzeniami podczas zajęć

7. Podczas konsultacji lub zajęć  obowiązuje zakaz korzystania z telefonów oraz spożywania posiłków.

 8. Poinformowanie na pierwszym spotkaniu z   młodzieżą o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

9.Regularne wietrzenie pomieszczeń.

 10.Po zajęciach lub w trakcie zajęć (jeśli następuje zmiana stanowisk) należy przeprowadzić  dezynfekcję  używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.

W szczególności ważne jest: − regularne czyszczenie powierzchni wspólnych np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do używanego podczas zajęć. − dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurka i stolików/ławek, klawiatury i myszki, włączników świateł, urządzeń i innego wyposażenia stosowanego podczas zajęć.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

 11.W przypadku stwierdzenia podejrzenia u uczestnika konsultacji lub prowadzonych zajęć, zarażenia się wirusem, należy niezwłoczne podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontakt telefoniczny z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

Czynności przed rozpoczęciem zajęć konsultacji

1.       Uczestnicy zajęć oczekują na zajęcia w maseczkach przy zachowanym odstępie co najmniej 2 m od kolejnego uczestnika.

2.       Uczestnik  przychodzi  na zajęcia w wyznaczonych godzinach.

3.       Nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia wychodzi i przeprowadza rozmowę z uczestnikiem dotyczącą jego stanu zdrowia oraz dowiaduje się czy rodzina nie przebywa na kwarantannie lub nie miał on kontaktu z osobą zarażoną,

4.       Prowadzący zajęcia dokonuje pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć, w przypadku odmowy uczestnik zajęć nie może być dopuszczony w ich uczestniczeniu.

5.       Uczestnik w maseczce dezynfekuje ręce i wchodzi do określonej przez prowadzącego Sali i zajmuje wskazane miejsce.

Podczas zajęć

1.       Prowadzący wskazuje w którym czasie uczestnik zajęć może zdjąć maseczkę,

2.       Uczestnik zajęć nie przemieszcza się w Sali zajęć bez zgody prowadzącego.

3.       Podczas zajęć należy przestrzegać procedur sanitarnych opisanych wcześniej.

4.       Uczestnik zajęć nie przestrzegający zasad zostaje poproszony o opuszczenie zajęć o czym należy poinformować niezwłocznie rodzica ucznia niepełnoletniego i polecić rodzicowi odebranie uczestnika zajęć, natomiast on sam czeka na zewnątrz Sali w której były prowadzone zajęcia.

Po zajęciach uczniowie zakładają maseczki, dezynfekują ręce i opuszczają teren placówki.

Rekrutacja RolnikPoprzedni
PodziękowaniaNastępny
Udostępnij wpis: Facebook Twitter Linkedin E-mail

zobacz również

Dni otwarte w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
14 kwietnia 2023

Dni otwarte w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Dnia 13.04.2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Uczniowie klas ósmych z powiatu bytowskiego, którzy stoją przed wyborem szkoły ...
więcej
Zmiana pracy Centrum od 17 Maja 2021
10 maja 2021

Zmiana pracy Centrum od 17 Maja 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie informuje,że IX turnus teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników będzie realizowany w następujący ...
więcej
Spotkanie dotyczące Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami
18 grudnia 2019

Spotkanie dotyczące Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Spotkanie dotyczące Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, przez wszystkich nazywana w skrócie BDO. Prelegentem byli przedstawiciele Pomorskiego ...
więcej

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl